MPHW BHARTI DATA

     Gujarat health department mphw ni bharti avi rahi rahi ava andaj avi rahyo se gauajarat helath tamam distik vise bharati mate mphw ni jagya ni mangani karva janavel se temaj tamam distik na mphw ni baklog jagya mate ni majhi ti magavva ma avi arhi se .


AYUSHAMAN BHARAT YOJANA VISHE JANAVA CLICK HERE

       guajarat health department kari rhyu se mphw nu bhati jema darek distik vise thshe bharti ava news mali rahya se je thi tamam loko ni mahi mangavvama avi rahi se tethitamam loko ni health ni seva vadhari shakai se .
vadhu mahiti mate niche link par click karo


click here